Integracja w przedszkolu

integracja

Należy zadbać o to, by dzieci niepełnosprawne nie musiały żyć w izolacji, lecz aby ich obecność w codziennym życiu była oczywista.

Fałszywa informacja na temat niepełnosprawności lub jej brak uprzedza, a niepewność skazują często osoby sprawne inaczej i ich rodziny na izolację. Dlatego koniecznością jest wspólne życie już od dzieciństwa.

      Celem grupy integracyjnej w placówce jest włączenie dzieci z deficytami rozwojowymi w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków oraz zapewnianie optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia. Tak rozumiana integracja przyniesie korzyści dzieciom w normie intelektualnej, jak i niepełnosprawnym.

INTEGRACJA W NASZYM PRZEDSZKOLU

  1.  W naszej placówce istnieją trzy grupy z oddziałami integracyjnymi.
  2. Oprócz dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, dodatkowo obecny jest w grupie integracyjnej nauczyciel wspomagający .
  3. Grupy liczą dwadzieścioro dzieci, w tym pięcioro dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  4. Wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Natomiast nauczyciel wspomagający dostosowuje treści edukacyjne do możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez odpowiednie formy i metody pracy.

W przedszkolu został powołany zespół psychologiczno – pedagogiczny, który opracowuje Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie.

Wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poza pobytem w grupie z rówieśnikami, uczestniczą także w dodatkowych zajęciach:

  • terapii logopedycznej
  • zajęciach rehabilitacyjnych
  • zajęciach rewalidacyjnych z nauczycielem wspomagającym
  • terapii SI
  • terapii psychologicznej

Zajęcia te mają na celu wspieranie rozwoju tych dzieci, wyrównywanie i korygowanie ich braków. W trakcie zajęć terapeuci wykorzystują różne metody pracy lub wprowadzają ich elementy:
·    Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
·    Symultaniczno – sekwencyjną metoda wczesnej nauki czytania prof. Cieszyńskiej
·    Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
·    Pedagogika Zabawy
·    Wybrane techniki relaksacyjne
·    Elementy Integracji Sensorycznej

Nasza placówka propaguje ideę integracji poprzez:
·    Codzienne relacje dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze swoimi rówieśnikami.
·    Współpracę z rodzicami.
·    Współpracę z instytucjami oświatowymi, placówkami integracyjnymi.
·    Uczestnictwo w różnorodnych wyjazdach, imprezach integracyjnych, konkursach.


Korzyści płynące z integracji:

Dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

·     Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy się przez obserwację swoich rówieśników.
·    Przebywa w naturalnym środowisku (nie jest izolowane).
·    Staje się bardziej komunikatywne. Nawiązuje relacje z rówieśnikami.
·    Dziecko niepełnosprawne ma większą motywację do nauki i stawania się coraz bardziej samodzielną osobą.
·    Integracja sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych.

Dla zdrowych rówieśników:

·    Wzrasta u dzieci poziom tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, troski, empatii, odpowiedzialności.
·    Rozwijane są od najmłodszych lat prawidłowe postawy wobec niepełnosprawnych osób.
·   Przedszkole stwarza możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka (mało liczne grupy) oraz indywidualnego rozwijania zdolności.
·    Dzieci mogą korzystać w placówce z pomocy specjalistów.
·    Dzieci są bardziej uspołecznione.