Integracja

Stworzyliśmy miejsce, w którym codziennie spotykają się dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Staramy się, aby każde dziecko znalazło tu szacunek i zrozumienie.

Celem integracji w naszym przedszkolu jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym takich warunków, aby mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków i aby niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu w kontaktach z rówieśnikami. Każde dziecko niezależnie od poziomu rozwoju i rodzaju zaburzeń ma prawo do uczestnicze­nia w edukacji z uwzględnieniem jego odrębnych potrzeb przy użyciu specyficznych metod i technik pracy. Istotą integracji w naszym przedszkolu jest indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu warunków, aby mogło w pełni realizować program.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą realizując obowiązujący program wychowania przedszkolnego przygotowując dzieci do podjęcia nauki szkolnej w klasach integracyjnych w szkołach masowych.

Założeniem przedszkola integracyjnego jest znoszenie barier psychicznych i społecznych w środowisku lokalnym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych. Umożliwienie wszechstronnego - pełnego rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. 

Wychodząc z założenia, że najlepszy czas na kształtowanie prawidłowych postaw i przekonań to wiek przedszkolny, chcemy uczyć dzieci właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych. Dzięki obcowaniu z dziećmi niepełnosprawnymi, dzieci zdrowe uczą się tolerancji dla odmienności, akceptacji, rozumienia słabości, szacunku dla drugiego człowieka i gotowości do udzielania pomocy.

Wykształcone przez współżycie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych postawy i przekonania będą stanowiły istotę późniejszego ich współżycia społecznego.