O przedszkolu

 IMG_2900
Ideą przewodnią pracy nauczycieli naszej placówki jest przede wszystkim poszanowanie godności każdego dziecka, otoczenie opieką, wspieranie jego rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań, a także dążenie do osiągnięcia przez naszych “uczniów” jak najwyższego poziomu sprawności umysłowej, emocjonalnej i społecznej, czyli tzw. gotowości szkolnej.
Aby dobrze nauczać należy samemu być doskonale przygotowanym do pracy.
Zespół nauczycielski naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje zdobyte na różnorodnych studiach, kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu:
  • pedagogiki przedszkolnej
  • pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją artystyczną
  • pedagogiki rewalidacyjnej – oligofrenopedagogiki
  • informatyki i zarządzania
  • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
  • lodopedii i neurologopedii