OPŁATY

blog-sektor30tlumacz

Na podstawie uchwały  Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków :

  • stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł
  • dla rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr
  • dla rodzin objetych programem ” Kraków dla rodziny N” ” stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr
  • dla rodzin objętych zarówno Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem ” Kraków dla rodziny N” stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0 zł

Zniżka za korzystanie z przedszkola wynikająca z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej i Kraków dla Rodziny N obowiązuje do dnia w którym upływa termin ważności Karty. Rodzice proszeni są o aktualizowanie terminu ważności Karty i niezwłoczne dostarczanie do sekretariatu.

Rodzice dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłaty za świadczenie, jedynie opłatę za żywienie.

Opłaty wnoszone są za cały miesiąc z dołu, do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Jeżeli dziecko korzysta ze świadczeń ponad czas określony w umowie, do opłaty za świadczenie, doliczana jest opłata za dodatkowe godziny.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 93102028920000570205902343

MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE
UL. UŁANÓW 9, 31-450 KRAKÓW

Samorządowe Przedszkole Nr 28

Tytułem: opłata za (imię i nazwisko dziecka) Nr PESEL

blog-sektor30tlumacz

На підставі Постанови № XCVII / 2509/18  Краківської міської ради від 14 березня 2018 р. про визначення розміру плати за користування дошкільною освітою дітей дошкільного віку у дитячих садочках, які підпорядковуються міській гміні міста Кракова:

 плата за годину перебування дитини в садочку складає 1 зл.

 для сімей з Краківською сімейною карткою 3+ плата за годину перебування дитини в дитячому садочку становить 0,50 зл.

 для сімей, які є учасниками програми «Краків для сім’ї N» тариф за годину перебування дитини в садочку становить 0,50 зл.

 для сімей, які є учасниками програми Краківська Сімейна Картка 3+ та «Краків для сім’ї N», плата за годину перебування дитини в дитячому садочку становить 0 злотих.

Знижка на користування дитячим садочком, що надається власникам Краківської сімейної картки та Краків для сім’ї N, діє до дати закінчення терміну дії Картки. Просимо батьків вчасно оновлювати термін дії Картки та вчасно пред’являти її в секретаріаті.

Батьки дітей, які проходять обов’язкову однорічну дошкільну підготовку, не здійснюють плату за послугу, лише плату за харчування.

Оплата здійснюється за весь місяць до 14 числа кожного календарного місяця наступного за місяцем, за який здійснюється розрахунок.

Якщо дитина користується послугою понад час, зазначений в договорі, до плати за послугу додається плата за додаткові години.

НОМЕР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ: 93102028920000570205902343

МІСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСВІТИ В КРАКОВІ

ВУЛ. УЛАНУВ, 9, 31-450 КРАКІВ

Садочок комунальної власності №28

Призначення платежу: оплата за (ім’я і прізвище дитини) Nr PESEL