OPŁATY

Na podstawie uchwały  Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków :

  • stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł
  • dla rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr
  • dla rodzin objetych programem ” Kraków dla rodziny N” ” stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,50 gr
  • dla rodzin objętych zarówno Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem ” Kraków dla rodziny N” stawka za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0 zł

Zniżka za korzystanie z przedszkola wynikająca z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej i Kraków dla Rodziny N obowiązuje do dnia w którym upływa termin ważności Karty. Rodzice proszeni są o aktualizowanie terminu ważności Karty i niezwłoczne dostarczanie do sekretariatu.

Rodzice dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ponoszą opłaty za świadczenie, jedynie opłatę za żywienie.

Opłaty wnoszone są za cały miesiąc z dołu, do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

Jeżeli dziecko korzysta ze świadczeń ponad czas określony w umowie, do opłaty za świadczenie, doliczana jest opłata za dodatkowe godziny.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 93102028920000570205902343

MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE
UL. UŁANÓW 9, 31-450 KRAKÓW

Samorządowe Przedszkole Nr 28

Tytułem: opłata za (imię i nazwisko dziecka) Nr PESEL