ORGANIZACJA RYTMU DNIA W PRZEDSZKOLU

blog-sektor30tlumacz

RYTM DNIA W PRZEDSZKOLU

Witamy o godzinie 7.00

     Przed śniadaniem 

 • Dziecko jest aktywne w zakresie organizacji swojego życia – chętnie podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności, zajęcia indywidualne według własnych pomysłów lub zabawę w małej grupie, śmiało zgłasza propozycje działań
 • Dziecko nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami, a tym samym rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się, kształtuje umiejętności społeczne
 • Dziecko pomaga w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin
 • Dziecko dba o estetykę otoczenia oraz o higienę osobistą
 • Dziecko wyrównuje deficyty rozwojowe oraz rozwija zdolności
 • Dziecko rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych
 • Dziecko przygotowuje się do śniadania

  o godzinie   8.40  –  zapraszamy na śniadanie

 • Dziecko uczy się kultury bycia przy stole, kształtuje umiejętności samoobsługowe
 • Dziecko poznaje pozytywne znaczenie racjonalnego odżywiania się 
 • Dziecko utrwala znaczenie mycia zębów po posiłku

 Od godziny 9.15 

 • zajęcia i zabawy wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno – społeczny, twórczy oraz fizyczny dziecka w przedszkolu oraz w środowisku zewnętrznym
 • Dziecko wykazuje naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami
 • Dziecko rozwija mowę, poznaje sztukę przez muzykę, śpiew, teatr, plastykę, rozwija gotowość do nauki czytania oraz kompetencje matematyczne
 • Dziecko rozwija komunikacje w języku nowożytnym – angielskim  
 • Dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
 • Dziecko korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania
 • Dziecko buduje zaufanie do siebie ( “wiarę we własne siły” ) oraz zaufanie do otoczenia
 • Dziecko poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
 • Dziecko rozwija zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze

   O godzinie 10.30–10.45–zapraszamy na II śniadanie

 • Dziecko kształtuje swoje umiejętności samoobsługowe
 •  Dziecko uczy się kultury bycia przy stole
 • Dziecko poznaje pozytywne znaczenie racjonalnego odżywiania się 

Od godziny 11.00

 • Dziecko zaspokaja potrzebę relaksu i ruchu na świeżym powietrzu. Przestrzega zawartych z nim umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia 
 • Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności. Realizuje swoje zainteresowania. Uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych lub swobodnych w małych grupach
 • Dziecko uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych

O godzinie 12.00- zapraszamy na obiad- DZIECI MŁODSZE  

 O godzinie 12.15- zapraszamy na obiad- DZIECI STARSZE

 • Dziecko kształtuje swoje umiejętności samoobsługowe
 • Dziecko uczy się kultury bycia przy stole
 • Dziecko poznaje pozytywne znaczenie racjonalnego odżywiania się  
 • Dziecko utrwala znaczenie mycia zębów po posiłku

 Od godziny 12.45

 • Dziecko relaksuje się podczas słuchania czytanych przez nauczycielki bajek, opowiadań i wierszy, słuchania muzyki relaksacyjnej – dzieci starsze
 • Dziecko odpoczywa, zasypia podczas słuchania muzyki relaksacyjnej lub słuchania bajek i baśni 
 • Dziecko uczy się rozładowywać stres i napięcie podczas   zabaw relaksacyjnych, wyciszających
 • Dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych
 • Dziecko utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości
 • Rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności
 • Wyrównuje deficyty rozwojowe

 o godzinie 14.15– zapraszamy na podwieczorek DZIECI STARSZE

 o godzinie 14.30 – zapraszamy na podwieczorek DZIECI MŁODSZE

 •  Dziecko uczy się kultury bycia przy stole.
 • Dziecko poznaje pozytywne znaczenie racjonalnego odżywiania się . 
 • Dziecko samodzielnie komponuje podwieczorek: dobiera składniki uczy się przestrzegać zasad estetyki

Od godziny 14.45

 • Dziecko utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości
 • Korzysta z pobytu na świeżym powietrzu, bierze udział w zabawach dowolnych, ruchowych. Przestrzega zawartych z nim umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia
 • Rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności
 • Chętnie dzieli się wrażeniami i przeżyciami z bliskimi

 Żegnamy o godzinie 17.00

blog-sektor30tlumacz

РИТМ ДНЯ В САДОЧКУ

Вітаємо вас о 7 годині

 Перед сніданком

 • Дитина активна в організації свого життя – охоче береться за ігри, що виникають з власної ініціативи, індивідуальні заняття за власними ідеями або грає в малій групі, сміливо подає пропозиції щодо дій

 • Дитина встановлює та вчиться підтримувати дружні стосунки з однолітками, а отже розвиває навички міжособистісного спілкування, стає незалежною, розвиває соціальні навички

 • Дитина допомагає прибирати кімнату та доглядати за рослинами

 • Дитина піклується про естетику оточення та особисту гігієну

 • Дитина коригує дефіцити розвитку та розвиває свої здібності

 • Під час ранкової зарядки дитина розвиває рухливість

 • Дитина готується до сніданку

о 8.40 – запрошуємо на сніданок

 • Дитина вчиться культурі перебування за столом і розвиває навички самообслуговування

 • Дитина засвоює позитивне значення раціонального харчування

 • Дитина усвідомлює значення чищення зубів після їжі

З 9.15

 • Заходи та ігри, що підтримують розумовий, емоційний, соціальний, творчий і фізичний розвиток дитини в дитячому садку та в зовнішньому середовищі
 • Дитина виражає природне бажання досліджувати світ усіма органами чуттів
 • Дитина розвиває мовлення, вивчає мистецтво через музику, спів, театр, мистецтво, розвиває готовність до навчання читанню та математичні навики
 • Дитина розвиває спілкування сучасною мовою – англійською
 • Дитина в активній діяльності відкриває і творить реальність
 • Дитина користується різними джерелами інформації у пошуках відповідей на хвилюючі її запитання
 • Дитина формує впевненість у собі («віру в себе») і довіру до оточення
 • Дитина вивчає свої здібності та використовує їх у дії
 • У дитини розвиваються інтереси, а також зацікавленість та творчі здібності

 О 10.30-10.45 запрошуємо на ІІ сніданок

 • Дитина розвиває навички самообслуговування

 • Дитина вчиться культурі перебування за столом

 • Дитина засвоює позитивне значення раціонального харчування

 З 11.00 години

 •  Дитина задовольняє потребу в розслабленні та русі на свіжому повітрі. Дотримується домовленостей щодо безпеки, товариськості та культури буття
 • Дитина робить вільний вибір діяльності. Реалізує свої інтереси. Бере участь в індивідуальних та командних іграх, творчих заняттях, організованих або вільних заходах у малих групах
 • Дитина вчиться приймати і поважати спосіб мислення та вибір інших

 О 12.00 годині запрошуємо на обід МОЛОДШУ ГРУПУ

 О 12.00 годині запрошуємо на обід СТАРШУ ГРУПУ

 • Дитина розвиває навички самообслуговування

 • Дитина вчиться культурі перебування за столом

 • Дитина засвоює позитивне значення раціонального харчування

 • Дитина усвідомлює значення чищення зубів після їжі

 З 12.45

 • Дитина розслабляється, слухаючи казки, оповідання та вірші, які читають вихователі, слухаючи розслаблюючу музику – діти старшого віку

 • Дитина відпочиває, засинає, слухаючи розслаблюючу музику або слухаючи казки та оповідання

 • Дитина вчиться знімати стрес і напругу під час розслаблюючих і заспокійливих ігор

 • Дитина бере участь у додаткових заняттях

 • Дитина закріплює та поглиблює набуті знання

 • Розвиває індивідуальні інтереси та здібності

 • Коригує дефіцити розвитку

 О 14.15 – запрошуємо на полуденок СТАРШУ ГРУПУ

 О 14.30 – запрошуємо на полуденок МОЛОДШУ ГРУПУ

 • Дитина вчиться культурі перебування за столом

 • Дитина засвоює позитивне значення раціонального харчування

 • Дитина самостійно компонує полуденок: підбирає складові, вчиться дотримуватись основ естетики

 З 14.45

 • Дитина закріплює та поглиблює набуті знання

 • Насолоджується перебуванням на свіжому повітрі, бере участь у довільних, рухових іграх. Дотримується домовленостей щодо безпеки, товариськості та культури буття

 • Розвиває індивідуальні інтереси та здібності

 • Охоче ділиться своїми враженнями та переживаннями з рідними

 Прощаємось о 17.00 годині