RYTMIKA

RYTMIKA

Rytmika to działanie oparte na naturalnej dla wieku dziecięcego potrzebie ruchu uwarunkowanego stałym rozwojem psychofizycznym. Ruch to rytm. W tym wypadku jest związany z uporządkowanym w czasie ruchem dźwięków, czyli rytmem muzycznym.
Rytmika w przedszkolu to wprowadzenie dzieci w świat muzyki, uwrażliwiając je poprzez zabawę na poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny takie jak rytm, metrum, tempo, melodia, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie, kolorystyka dźwiękowa.
Rytmika ma następujące zadania wychowawcze:
  • Wykształcenie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego (rozwijanie słuchu rytmicznego, poczucia rytmu)
  • Wdrożenie do świadomego opanowania aparatu ruchowego (kształcenie koordynacji ruchowej)
  • Rozwijanie wrażliwości artystycznej – estetyki ruchu
  • Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni muzyczno – ruchowej.
  • Uwrażliwienie na podstawowe wartości rytmiczne nut i pauz.
  • Wykształcenie umiejętności reagowania ruchem na akcenty metryczne w taktach: dwudzielnych i trójdzielnych.
  • Reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki, artykulacji oraz na zmiany metryczne w taktach.
  • Stwarzanie możliwości do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzyczno – ruchowej.